top of page

กุลเศกขร์

ลิมปิยากร

เสาหลักในการนำกรมบัญชีกลางสู่ยุคดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินของแผ่นดิน

hero-bg.jpg
AW_GTX_web material_BG GTX copy.png
Screenshot 2024-06-04 170115.png

กุลเศกขร์ ลิมปิยากร

รองอธิบดี กรมบัญชีกลาง

คุณกุลเศกขร์เป็นเสาหลักในการนำกรมบัญชีกลางสู่ยุคดิจิทัล โดยการสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินของแผ่นดิน ผ่านการนำเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทำงานทั้งหมด พร้อมทั้งยังเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และการแก้ไขปัญหาอย่างคล่องตัวในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล

บทบาทของกรมบัญชีกลางในการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

กรมบัญชีกลางมีบทบาทสำคัญในการกำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านกฎระเบียบและวิธีการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยให้บริการผ่านระบบต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือประชาชนสามารถใช้จ่ายเงินของแผ่นดินได้อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

เราทรานส์ฟอร์มเพื่อสร้าง

“ความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพ และความโปร่งใส” 

กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการนำทางการบริหารจัดการเงินของแผ่นดินไปสู่ยุคดิจิทัล โดยการผ่านการทรานส์ฟอร์มด้านดิจิทัลและการสร้างพื้นฐานสำหรับการดำเนินงานในรูปแบบที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วยการนำเทคโนโลยีและข้อมูลดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเงินของแผ่นดิน กรมบัญชีกลางสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ลดความซับซ้อน และเพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการ ทำให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคล่องตัวของส่วนราชการและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในส่วนของภูมิภาค การที่มีสำนักงานเขตและสำนักงานคลังจังหวัดในทุกพื้นที่ทำให้กรมบัญชีกลางสามารถให้บริการในลักษณะที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของแต่ละพื้นที่ โดยทำให้การบริหารจัดการเงินของแผ่นดินเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพในทุกภูมิภาคของประเทศ

 

Satellite.jpg

ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการเงินของแผ่นดิน กรมบัญชีกลางสร้างสังคมที่มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้าไปด้วยกันในยุคดิจิทัลที่ก้าวผ่านมาแล้ว โดยการทำให้การบริหารจัดการเงินของแผ่นดินมีประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการใช้ทรัพยากรของสังคมและประชาชนทุกคนได้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในประเทศอย่างยั่งยืนและครอบคลุมทุกภูมิภาค

ทรานส์ฟอร์ม “ระเบียบ” ให้เป็น “ระบบ”

ในยุคปัจจุบัน กรมบัญชีกลางได้ทำการทรานส์ฟอร์มโดยการเปลี่ยนระเบียบให้เป็นระบบอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ระบบดิจิทัลแทนกระดาษเอกสารทั้งหมด และรวมถึงการมีบริการดิจิทัลที่หากหลาย เพื่อให้การบริหารจัดการการเบิกจ่ายเงินต่าง ๆ ของประเทศไทยมีความโปร่งใสและรวดเร็ว โดยเป็นประโยชน์ต่อทั้งส่วนราชการและประชาชน ระบบใหม่นี้ทำให้สามารถตรวจสอบและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการที่เป็นหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“ความเป็นผู้นำ” คือสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งในการทรานส์ฟอร์มองค์กร

การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงในองค์กร แต่ความสำคัญอยู่ที่การจัดการการเปลี่ยนแปลงนั้น ความต่อต้านเป็นสิ่งธรรมดาที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง แต่สำคัญที่จะสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการปรับตัว ผู้นำองค์กรมีบทบาทสำคัญในการสื่อสารและให้การสนับสนุนในการเปลี่ยนแปลง เมื่อมีการสนับสนุนอย่างเหมาะสม และทรัพยากรที่เพียงพอ การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ สุดท้ายความคิดและทัศนคติ หรือ Mindet ของคนในองค์กรจะเปลี่ยนตามไปด้วย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเครือข่ายผู้นำที่พร้อม

ทรานส์ฟอร์มองค์กร เพื่อสร้างการเติบโตให้กับสังคม

bottom of page